بسمه تعالی       تانکرها            یکی از بار خورها که در حمل نقل استفاده می شود تانکر ها می باشند  برای حمل آب و مواد سوختی و غیر ه  که انواع مایعات  می باشند           حمل نقل مایعات به لحاظ تکان های که به صورت مو ج از خود ایجاد می نماید مستلزم رعایت اصول فنی  ایمنی در حمل نقل را می با شد 1-     داخل تانکر حتما از ورق های که جهت موج گیر استفاده می شود بهرمند باشد 2-    جنس  ورق به کار رفته در ساخت تانکر به لحاظ نوع کاربری با ید استاندارد های لازمه را داشته باشد 3-    سیستم  تعلیق  تریلی باید با نوع موادی که حمل می کند مناسب باشد 4-    سیستم ترمز تانکر باید به  (abs-ebs) مجهز باشد 5-    در  صورتی که  تریلی به فرض مثل کار بری کفی یا لبه دار بوده است و تغییر کاربری شده وبه تانکر تغییر پیدا کرد ه است  حتما  فاکتور های  که استاندارد  یک تانکر فابریک را با ید رعایت کرده با شد در حوادثی که در جریان تصادفات تانکر  با خودرو ها رخ داده است ترمز های شدید و ضربه های که توسط خود مایع درون تانکر ایجاد کرده است  و مکمل آن  ضربه  های نا شی از ترمز  شدید با عث  جدا شدن تانکر از شاسی شده است که عوامل اصلی آن کم بودن کرپی های لازم جهت مهار تانکر بر روی شاسی بوده است یا از کرپی های نامناسب وضعیف استفاده شده است  که به یکی از این تصادف اشاره می کنیم