سه نیرو، دوست یا دشمن ؟ هنگامی که در یک جاده لغزنده و پیچ در پیچ در حال رانندگی هستید، در آن واحد، تحت تأثیر سه نیرو به صورت همزمان قرار دارید. این نیروها هم می توانند دوست شما باشند و هم دشمن.   .      نیروی جاذبه زمین. این نیرو با وزن خودرو ارتباط دارد. هرچه سنگین تر باشد، تأثیر این نیرو، بیشتر است. 2.      مومنتم(نیروی اندازه حرکت). این نیرو با مقدار سرعت و وزن خودرو ارتباط دارد. هرچه سرعت تان بیشتر یا وزن تان سنگین تر باشد، تأثیر این نیرو بر شما بیشتر خواهد بود. (در اصطلاح شوفری هر چقدر بار سنگین تر باشه ماشینت سنگینتره. انگاری یکی داره ماشینت رو هول می ده ) 3.      نیروی گریز از مرکز. فقط زمانی تحت تأثیر این نیرو قرار می گیرید که در حال فرمان گرفتن و گردش به طرف چپ یا راست هستید. این نیرو بیشتر به سرعت شما بستگی دارد. هر چه سرعت تان بیشتر باشد، این نیرو شما را با قدرت بیشتری به سمت بیرون از جاده، می کشد. با سرعت کم وارد پیچ شوید.  وگرنه نیروی گریز از مرکز، شما را با فشار به خارج جاده پرت خواهد کرد. در سرازیری، اجازه ندهید سرعت خودرو از کنترل تان خارج شود وگرنه نیروی جاذبه، علاقه دارد سرعت تان را سرسام آور افزایش دهد   حالا که سرازیری تمام شد، می توانید دنده را عوض کنید.   سر پیچ، نیروی گریز از مرکز، می خواهد پرت تان کند بیرون از جاده. قبل از رسیدن به پیچ، سرعت تان را کم کنید تا در خماری بماند! در سرازیری ها، نیروی جاذبه زمین، می خواهد سرعت شما را به شدت افزایش دهد. با استفاده از دنده سنگین و به کمک نیش ترمز های گاه به گاه، این توطئه را هم خنثی کنید ! در جاده هموار، ترسی از دو نیروی قبل نداشته باشید. ولی سرعت ماشین را آنقدرهم زیاد نکنیدکه در سرازیری یا پیچ بعدی نتوانید آن را کنترل کنید. برای اینکه این نیرو ها بلائی سرتان نیاورند، 1.      سرعت تان را کنترل کنید. 2.      خونسرد باشید. همین !