- حدود وظایف و مسئولیت رانندگان

- هنگام بارگیری باید ملاحظات زیر رعایت گردد:

راننده باید دقیقًا از نوع کالا و نحوة بارگیری آن روی تریلر آگاه باشد.

ب- راننده و کمک راننده باید هنگام جابجایی بار و قرار گرفتن آن روی وسیله نقلیه در

محل امنی مستقر شوند و زمانی که عملیات بارگیری توسط لیفتراک یا جرثقیل به

اتمام رسید، شروع به مهار بار کنند.

- هنگام تخلیه باید ملاحظات زیر رعایت شود:

زمانی که تریلر در محل تخلیه قرار گرفت، راننده باید تمام بار را بازبینی کند و

برای باز کردن تسمه ها و اتصالات، از ایمنی آن اطمینان حاصل کند.

ب- چنانچه بار برای باز کردن تسمه و اتصالات در شرایط مناسبی قرار نداشته باشد، به

عنوان مثال منحرف شده باشد، صدمه دیده باشد یا قید افقی مناسبی نداشته باشد،

پیش از باز کردن اتصالات باید تدابیری برای تخلیة ایمن بار اندیشید.

ج- چنانچه بار برای باز کردن اتصالات ایمن نباشد، می توان از یک لیفتراک یا جرثقیل

برای مهارکردن آن هنگام بازکردن اتصالات استفاده نمود. البته راننده و کمک راننده

باید هنگام تخلیة بار در محل مناسبی قرار گیرند.

راننده باید تغییرات ناشی از نوع بار را بر روی وسیله نقلیه به لحاظ وزن، شکل،

اندازه، توزیع وزنی و حجمی که ثبات، حرکت و ترمز گرفتن وسیله نقلیه را تحت

تأثیر قرار می دهند، مد نظر داشته باشد و بعد از طی حداکثر ٨٠ کیلومتر از مسیر و

به طور متناوب، بار و سیستم مهار آن را مورد بازبینی قرار دهد و در صورت لزوم

آیین نامه نحوة بارگیری، حمل و مهار ایمن بار... ٩

مجددًا سیستم مهار بار را تنظیم کند و از عدم انحراف بار در مسیر باقیمانده مطمئن

در رابطه با میزان بررسی سیستم مهار در طول سفر راننده باید موارد زیر را رعایت

کند:

أ- راننده باید با مشخصات بار و تعداد دفعات چک کردن آن در طول سفر آشنا باشد.

بار باید پیش از حرکت کنترل شود.

ج- انحراف و نشست بار در طول سفر بندها را شل خواهد کرد، بنابراین باید طی سفر

نیز بار و بندها مرتبًا کنترل شوند.

د- هنگام توقف در طی راه و حرکت مجدد، بار باید کنترل شود.

ه- بعد از ترمزهای شدید و ناگهانی نیز بار و بندها باید کنترل شوند.

در صورت تخلف راننده از مفاد این آیی ننامه، بر اساس ماده ٦ قانون اصلاح پار های

از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاد های به استفاده ا١٤

هیأت محترم وزیران، با راننده رفتار خواهد شد_