یکی ازموضو عات مهم رانندگی با کامیون های سنگین که شامل تریلر کامیون کمرشکن ها مهار کردن درست بار می باشد تا  از ریختن بار و ایجاد فاجعه پیشگیری شود .

بنده سعی دارم در این مطلب با کمک شما نحوه صحیح مهار انواع بار ها را بنویسم 

در تصویری که می ببینید علت این اتفاق را شما بگید به پاسخ درست با نام خود فرد ثبت خواهد شد