فرمول سبقت گرفتن با تریلی

، موتور 480 اسب بخار کشنده تریلی من قادر بود بدون هیچ ضعفی از سر بالایی ها بالا برود و حتی از بعضی سواری ها هم سبقت بگیرد ولی این قدرت و سرعت کشنده من باعث وسوسه من نمی شد،  همیشه با سرعت مطمئنه سربالایی ها و سرازیریهای جاده را می پیمودم تا جاده به مرحله مسطح و صاف می رسید، جاده های آذربایجان به خصوص محور نقده به پیرانشهر پیچ های تندی دارد با این بار سنگینی که من زده بودم باید قبل از پیچ سرعتم را کم میکردم ، نباید حواسم به باغ های سیب کنار جاده پرت می شد و از پیچ های تیز غافل می شدم... .

آیا می دانید کامیون ها تریلر چگونه سبقت می گیرنند به لحاظ طول و اندازه این خودروها فرمول و قوانین خاصی وجود دارد که بر اثر تجربه و نسبت به ساختار فیزیکی این کامیون ها بدست آمده است

 اولین موضوعی که به رانندگان تازه کار بنده توصیه می کنم که بر کسب تجربه و آینده شغلی خود نیاز دارنند احتیاط و غلبه کردن بر ترس خود هست زیرا ترس در رانندگی عامل مهم در بروز تصمیم گیری غلط و پیامد های ناگوار می باشد

اول غلبه بر ترس

دوم نگاه کردن به آینه سمت راست و رعایت فاصله طولی از خودروی روبروی می باشد

هنگامی که درآینه چراغ سمت چپ خودروی پشت سری نمایان شد تریلر شما نصف خود را رد کرده است و وقتی که در آینه چراغ سمت راست خودرو پشت سری نمایان شد تمام طول تریلر شما رد شده است و شما می توانید به مسیر اصلی خود بر گردید و مستقر شوید

 تذکر از سبقت گرفتن در پیچ های کور اجتناب کنید و احتیاط ادامه مسیر خودر رانندگی نمایید