ترمز موتوری دستگا هی است که به روش خاصی از عبور گاز های فشرده شده یا گاز های  سوخته ی حاصل از احتراق جلوگیری کرده و باعث افت دورموتور و اعمال فشار معکوس به سر پیستون می شود .

این مکانیسم , غیر از ترمز موتوری به : ریتاردر و خفه کن نیز معروف می باشد ولی باید توجه داشت که بکار بردن این اصطلاحات صحیح نیست زیرا هرسه ی این مکانیسم ها و دستگا ه های با یکدیگر متفاوت می باشند . نکته ی دیگر این است که ترمز موتوری درموتورهای بنزینی نیز وجود دارد ولی دراین مقاله راجع به موتورهای دیزل بحث خواهد شد

ترمز موتوری , ریتاردر و خفه کن

هرکدام ازاین مکانیسم ها تقریبا عمل مشابهی را انجام می دهند ولی درعین حال بایکدیگر متفاوت بوده و دارای مقوله ی جدایی هستند زیرا ترمز موتوری با بستن سوپا پ های دود موتوردیزل از سرعت آن می کاهد ولی ریتاردر با بستن مجرای اگزوز از خروج دود ها جلوگیری می کند و ازاین طریق باعث افت دورموتورمی گردد. واما خفه کن , این سیستم بطورکلی با ریتاردر و ترمز موتوری متفاوت است زیرا خفه کن برروی پمپ انژکتوربرخی از موتورهای دیزل مانند برخی از موتورهای دیزل بنز , ما ک و اسکانیا بکاررفته و با عث خاموش کردن یا خفه کردن موتور می شود .

خفه کن

ازاین دستگا ه برای خاموش کردن برخی از موتورهای دیزل مانند موتورهای خاور, مینیبوس, ماک, برخی از موتورهای بنز ده تن , اسکانیا , ولو و سایر موتورهای دیزل متوسط بکاربرده       می شود. خفه کن درواقع عبارت است از یک اهرم رابط یا کمکی که در رگلاتور یا گاورنر برخی از پمپ های انژکتور قرارگرفته و با کشیدن شانه ی گاز به سمت عقب از ارسال سوخت به موتورجلوگیری کرده و باعث خاموش شدن موتور می شود . این مکانیسم توسط یک اهرم بندی به داخل کابین کامیون مرتبط شده و راننده با کشیدن یا فشردن این اهرم موتوررا خاموش  می کند.