سلام

هر کامیونی متناسب به ساختار و محورهای که برایش تعریف شده است می تواند بار جابجا نماید و بار بر روی محورها تقسیم می گردد

در تریلر ها برای هرمحور استاندار 9 تن بار طبق قوانین وزارت راه تعریف شده است و مجموع کل تریلر با بار باید 40 تن باشد

در کشور ما و کشورهای همسایه بخصوص عراق به تناژ ماشین اهمیت نداده و بیش از ظریفت کامیون خود بار گیری می نمایند

که این خود خطرات و احتمالات تصادف را به سبب نداشتن کار کرد مطلوب ترمز و ترکیدگی تایر ها و کاهش کنترل کامیون را در بر دارد

در ضمن مبحث توزین بار کامل بوده و جدول و قوانین خود را دارد

به قدیمی ها کم بخور همیشه بخور.