باسلام در نسل های اینده کا میون ها باید انتظار داشت که دیگر رانندگان از منزل تریلر ها و کامیون خود را هدایت می کنند

و این اتفاق در شرکت بنز بر روی نسل جدید تریلر های خود اتفاق افتاد است کشندهای که در سال 2025 رو نمایی خواهند شد

ظاهری کاملا متنفاوت که به ببینده طرحی از خودروهای فضای را القا می کند


و باهدف کاهش مصرف سوخت و حجم توان بالا راه به دنیا خواهنند گذاشت.