واقعا کشنده این نوع تریلر ها که بوژی هم گفته می شود بسیار قدرتمند هستند