هر کی وزنش سنگین تر بزرگ تر احترامش بیشتر شما رانندگان خودروهای سنگین باید به یاد داشته باشید که شما در نبود پلیس در جاده

پلیس جاده هستید و با گذشت و فداکاری نسبت به خودروهای کوچیکتر از خسارات و تصادفات احتمالی پیشگیری کنند

مراقب نقاط کور کامیونتان در مدخل های ورودی  شهرها و به هنگام سبقت و ترافیک باشید تا خدای نکرده تصادفی رخ ندهد لج بازی و کل کل کردن با غول اهنی اصلا خوب نیست و زنده یک راننده ماشین سنگین نبوده پس بیایم هنگام سبقت گرفتن به خودروهای سواری زیاد نزدیک نشوید و باعث رعب و حشت نشویم