ایا راننده نباید بعد از سپری کردن مسافت زیاد استراحت کند این حق یه راننده نیست که درکابین راحت 8 ساعت خواب راحت داشته باشد پس چرا بعضی از خودرو سازها به این مسئله اهمیت نمی دهند خودتان قضاوت کنید که خواب راحت و استراحت چقدر در بهبود اعصاب و روان راننده در روزکاری او خواهد داشت .

 خودرو سازهای امریکایی به این نکته اهمیتی فراوانی می دهند