زمان طولانی خط های جاده و سبقت های گاه با خستگی و گاهی با نشاط و توهم با گوش کردن به یه اهنگ قشنگ همه و همه ذهن یک راننده  را درگیر مسائل ی میکند که افکار پویا و کنجکاو می شد

و بعضی اوقات تنهایی و دغدغه های درونی خودشون رو در غالب اشعار پشت کامیون خودش می نویسند و شما بیشتر موقع و زمان سفر با این متن ها مواجعه شدید