یکی از نادر ترین تصادفات در دنیا این صحنه است که در تصویر می بینید

زمانی که کشنده خالی بدون تریلر در جاده تردد می کنند مثل یک غلطک عمل می کند و اگر از پشت خودروی با کشنده برخورد نماید

مثل یک غلطک عمل می کند و خودروی که از پشت برخورد می کنند را به روی شاسی خود می کشد . وفاجعه ی بسیار دلخراشی را بدنبال دارد .