در یک روز عادی در تهران یا هر شهری که هستیم برای رسیدن به محل کار یا از اتوبوس یا خودروی شخصی استفاده می کنیم
وقتی که هدف زیارت عشق و ترک امورات دنیوی باشه برای کوتاه کردن فراغ یار با هر وسیله ی خودمون رو به مقصد می رسانیم
گرما و سرما مهم نیست
اصلا سرما حس نمیشه چون شعور حسینی در رگ ها جاری است برای رسیدن به معشوق صبر  کنار می رود و حماسه ی  نو خلق  می شود