سسیتم تعلیق که تصویر می ببنید یکی  بهترین سیستم تعلیق برای کامیون های افرود می باشد و این سیستم در یک نمایشگاه خارجی به نمایش گذاشته شد

که برای  کامیون های 6*6 بکار می رود