سوار کردن نفر بصورت غیر  مجاز  بر شاخ های  لیفتراک خطرناک و حادثه ساز است

مراقب

                  مراقب بارهای خاص و حساس باشید

در سطوح شیب دار دکل اصلی دستگاه رو متناسب با شیب تنظیم کنید