مرگ خاموش در کامیون روشن و امکان وارد شدن دود اگزوز از مجارهای ریز کابین

و یا بدتر از اون بعلت نبود بخاری درجا از روشن کردن گازپیک نیکی برای گرم کردن کابین  و بی خبر بودن از قاتل خاموش یعنی گاز دی اکسید کربن 

خریداری یک بخاری درجا آپشن محسوب نمی شود