به کجا چینین شتابان

بار سنگین  هستش و شاسی نمی تواند متحمل این بار سنگین بشه هر چقدر هم محور اضافه هم بشه باید شاسی رو و بخصوص استقامت اون رو در نظر گرفت