سالهاست دارم دنده چاق می کنم وقتی خسته ام اهرم دنده خیلی زیر دستم سفت میشه این حس باعث میشه موسیقی هم گوش نکنم و دوس دارم سکوت اختیار کنم حتی سیگار هم بهم نمی چسبه

دوس دارم بخوابم ولی باید بارم رو صبح خالی کنم اگه نرسم پس فردا جمعه است شرکت تعطیله شاید اگه کسی کنارم بود این خستگی حاکم نمی شد . افتاب داره غروب می کنه و غروبش برای من که تصویر خانوادهام توش نقش بسته دلگیره وهیچ لذتی نداره و از همه این ها اگه عبور کنم یه پنچری ممکنه چاشی ضد حال من بشه و سعی می کنم به خرابی فکر نکنم از این دل گرفتگی ها زیاده کاریش هم نمیشه کرد

دوستان عزیز اگه دلتون گرفته برام بنویسید وبفرستید