سلام

امروز در تپه شهدا بودم جای که دو شهید گمنام در کنار هم آرام نظاره گر ما هستن یکی 19 ساله و یکی دیگه 21 سال در واقع من در مقابل بزرگی شهدا گمنام هستم و خودم رو گم کردم

براشون اسم گذاشتیم یکی مهدی یکی دیگه محمد یاد گرفتم گریه انقطاع داشته باشم و دارم تمرین می کنم دل بکنم از این دنیا و سبک بال به ذات اقدسی خدا فکر کنم شما هم بیاید

غرب اتوبان خرازی شهرک شهید باقری تپه شهدا