ماه برکت ونزول نعمت های اسمانی فرا رسید

بنظر  تون میشه پشت فرمومن تو گرمای طاقت فرسا روزه گرفت ? چه بسا رانندگانی که با ایمان واعتقعاد به اصول دینی در هر شرایطی روزه و نمازشون ترک نمیشه  تهران سحری می خورنند و در یزد یا انار افطاری و براشون با توجه به شرایط سخت رانندگی روزه خودشون رو حفظ می کنند زنده باد به این عزم راسخ تان ما را هم دعا کنید بنظرم تو ادره پشت میز نشستن و زیر کولر که تحرکی هم نیست   روزه گرفتن کاری نداره