در انتخاب یک تریلر مناسب باید تناسب محورها و تقسیم صحیح بار دقت کرد هندلینگ این کشنده با این تریلر بسیار بالاست بصورتی که تعادل به خوبی حفظ شده است

تقسیم نشدن بار و کم بودن محور چندین پیامد ناخوشایند را در پی دارد ترکیدی تایر مصرف سوخت بالا . خطر واژگونی ......