نقص فنی مـثل سلاحی هست که دست صاحب خود را می برد

یا او را بکشد