مراقب تایرهای خود باشیم در فصل گرما میزان باد تایر رو باید طیق استانداردی که روی تایر حک شده باید میزان کرد و همیشه در زمان صبح قبل ازحرکت اقدام به میزان کردن باد تایر نمایم (در زمان حرکت میزان باد تایر افزایش می یابد )

همیشه با بار با سرعت مناسب رانندگی کنیم و در هر ساعت یه توقف لازم است برای خنک شدن تایرها و از گرم شدن تایرها مطلع باشیم

در هنگام ترکیدگی ناگهانی تایر خونسردی خودمان رو حفظ کنیم و فرمان رو دو دستی محکم بگیریم ودر مسیر صاف نگه داریم و با کاهش سرعت و ترمز کردن ارام خودرو رو به سمت راست جاده هدایت کنیم