شاید بعلت خرابی سیستم ترمز و قفل کردن ناگهانی این تایرها سابیده شده است و یا به هنگام بکسل کردن و آزاد نکردن ترمز چرخ

با گرانی قیمت تایرها باید مراقب تایرها بود و بازدید چرخها در هر ماه همچین بازدید میزان لنت ترمز و دیگر قسمت ها منجمله کاسه چرخ و دیسک بعمل آید