به هنگام رانندگی از فشار بیش ازحد برای افزایش ساعت رانندگی و کار عواقب نا خوشایندی به لحاظ پزشکی به سراغتون میاد

پس بیایید در طول روز پانصد کیلومتر مجاز و 8 ساعت رانندگی کنیم