حوادث در ارتش های دنیا

واژگونی های کامیون بخاطر سرعت بالا

رعایت نکردن سرعت مجار سر پیچ و مهار نا منسب بار برای پیشگیری از از حوادث این چینینی رزمایش های های در غالب ارتقای مهارت و بازدید مسایل فنی اموزش داده می شود 

تا ملکه ذهن رانندگان بشه که در تصاویر ذیل می ببینید

بازدید میل صفحه ریش بازدید موتور

بازدید صفحه ریش یا همون چرخ پنجم بازدید چرخها

و در اخر تمرین مهارت رانندگی و راتقای آن

و حرکت در مسیر های تعیین شده و امتیاز دهی به بهترین مهار بار و ایمنی